Kompetencje kluczowe na lekcji języka polskiego

Pobierz

CEL SZCZEGÓŁOWY.. CEL GŁÓWNY.. Niniejszy podręcznik zawiera wiele propozycji metod pozwalających aktywizować ucznia w trak-cie procesu dydaktycznego.. Arkusz obserwacji lekcjiZ kolei rozwój cech takich jak: krytyczne myślenie, kreatywność, inicjatywność, rozwiązywanie problemów, ocena ryzyka, podejmowanie decyzji i konstruktywne kierowanie emocjami, jest istotne dla rozwoju wszystkich ośmiu kompetencji kluczowych.1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych; 2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego; 3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;zespole oraz znajomośd języka obcego.. Każda lekcja to dla niej wyzwanie, walka z nudą, przełamywanie stereotypów oraz okazja do budowania dobrych relacji uczeń-nauczyciel.Kompetencje Kluczowe - definicje i opisy1.. Puste wiersze służą do zapisów nie wymienionych na liście.. 1. zytanie utworów literackich.Kompetencje komunikacyjne to grupa umiejętności obejmujących: skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień, efektywne współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących .1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych; 2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;Współpracuje z CDN w Lesznie w zakresie prowadzenia szkoleń z aktywizujących metod nauczania i wykorzystywania narzędzi TIK na lekcjach języka polskiego..

Lekcje zdalne z języka polskiego.

Skuteczność komunikacji zależy nie tylko od opanowania ważnych sprawności językowych, ale także wielu umiejętności przekrojowych, niezbędnych do prawidłowej interakcji, współpracy czy też kontroli emocji.Kształtowanie kompetencji tzw. transversalskills niezbędnych na rynku pracy, obejmujących: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną (ICT), umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów .3) Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przy-rodniczych, technologii i inżynierii, 4) Kompetencje cyfrowe, 5) Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się, 6) Kompetencje obywatelskie, 7) Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, 8) Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej"2.Na szczeblu UE określono osiem kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia: • porozumiewanie się w języku ojczystym; • porozumiewanie się w językach obcych;1. porozumiewanie się w języku ojczystym; 2. porozumiewanie się w językach obcych; 3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; 4. kompetencje informatyczne; 5. umiejętność uczenia się; 6. kompetencje społeczne i obywatelskie; 7. inicjatywność i przedsiębiorczość; 8. świadomość i ekspresja kulturalna.Jeśli celem lekcji było to, że uczniowie mieli nauczyć się, jak prowadzić dialogi w sklepie, by kupić konkretne produkty, to kryteria sukcesu wskazywały, iż powinni - na przykład - nazwać poszczególne produkty spożywcze, odróżnić rzeczowniki policzalne od niepoliczalnych, znać wyrażenia związane z zapytaniem o dostępność produktu, jego cenę, możliwość zapłaty kartą/gotówką itp.Zawiera w sobie umiejętności: efektywnego zarządzania własnym czasem, rozwiązywania problemów, zdobywania, przetwarzania, oceniania i przyswajania nowych informacji, a także zdolność zastosowania nowej wiedzy i umiejętności w wielu sytuacjach - w domu, pracy, w szkole i podczas kursów szkoleniowych.SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH Opracowanie: mgr Iwona Szkopiak, nauczyciel Zespołu Szkół w Barcinie Lekcja: język polski Data: 19.10.2018 Klasa: IV b Realizacja podstawy programowej: I.Kształcenie literackie i kulturowe..

Plan lekcji (scenariusz) w punktach: 12.

Każda lekcja to dla niej wyzwanie, walka z nudą, przełamywanie stereotypów oraz okazja do budowania dobrych relacji uczeń-nauczyciel.został położony na wskazania jak kształtować Kompetencje Kluczowe.. Spojrzenie na podstawę programową przez pryzmat kompetencji to szansa na pozytywną zmianę i przypomnienie sobie filarów edukacji określonych przez UNESCO: "Uczyć się, aby wiedzieć więcej, aby działać, aby żyć w .Współpracuje z CDN w Lesznie w zakresie prowadzenia szkoleń z aktywizujących metod nauczania i wykorzystywania narzędzi TIK na lekcjach języka polskiego.. To umiejętności poszukiwane na rynku pracy.. Proponuje się tu stosowanie określeń: bez zastrzeżeń, z drobnymi usterkami, prawidłowe, warte naśladowania, itp. Autorefleksja i wnioski do dalszej pracy*: * Nauczyciel wypełnia po zrealizowanej lekcji - omawianie podczas rozmowy podsumowującejKompetencje te określają zdolność do prawidłowego i skutecznego korzystania z różnych języków w celu porozumiewania się.. Na początku .Jak widać na zaprezentowanych przykładach lekcji, dbałość o eklektyzm metodyczny (różne techniki pracy, urozmaicone formy socjalne oraz pomoce dydaktyczne) to przyczynek do kształtowania wszystkich kompetencji kluczowych na lekcjach języka obcego..

Porozumiewanie się w języku ojczystym (1) Definicja:Kompetencje kluczowe.

Zastanówmy się jakie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy kształci współczesna szkoła.. Nauczanie powinno być tak zorganizowane, aby uczniowie mogli aktywnie uczestniczyć w proce-sie opanowywania wiedzy i kompetencji.. - możliwość wypicia wody na lekcji i zajęcie pozycji, która pozwala lepiej uczyć się ( uczeń całą lekcję chodził wokół swojej grupy, przyklękał, siedział z podwiniętymi nogami).. Jeśli chodzi o zakres umiejętności, pokrywa się on zasadniczo z umiejętnością rozumienia i tworzenia informacji: opiera się na zdolności rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze .- kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego - rozwijanie zdolności artystycznych wypowiadanie się w słowie - rozwijanie umiejętności obcowania z pięknem zawartym utworach literackich, - propagowanie wśród uczniów i nauczycieli idei wspólnej odpowiedzialności za język polski - doskonalenie poprawnościarkusza to miejsce na syntetyczne podsumowanie obserwowanej lekcji podczas rozmowy pohospitacyjnej..

Ocena lekcji (stopień zrealizowania celów, mocne i słabe strony lekcji)*: 13.

Sklep z gadżetami .Kompetencje kluczowe porozumiewanie się w języku ojczystym To zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie oraz językowej interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych i kulturowych - w edukacji, pracy, domu i czasie wolnym.podczas lekcji: 10. Kompetencje kluczowe i postawy kształtowane podczas lekcji: 11.. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, dlatego tak ważne jest, by uczniowie od najmłodszych lat nabywali umiejętności, dzięki którym ich życie będzie bogate i szczęśliwe.. Zanim przeanalizujemy listę umiejętności uznawanych za kluczowe w polskich szkołach, przyjrzyjmy się tym uznawanym za podstawowe w Europie.. Osiem kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt