Karta nauczyciela dziennik ustaw tekst jednolity

Pobierz

z 2021 r., poz. 1762).obowiązujący.. Dziennik Ustaw z 2022 r. pozycja: .2.. Tekst jednolity ogłoszony.Mar 24, 2022jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287),15 listopada 2019 r. ogłoszono tekst jednolity ustawy - Karta Nauczyciela.. Tym samym powołując się na ustawę należy wskazać aktualny numer Dziennika Ustaw: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje: 1) art. 7, art. 8 i art. 11 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 4), które stanowią: "Art. 1.szego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonaw-czych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600),W Dzienniku Ustaw opublikowano nowy tekst jednolity ustawy - Karta Nauczyciela.. obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 1379)..

Ukazał się tekst jednolity Karty Nauczyciela.

Dziennik Ustaw z 1939 rokuDZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. .. jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw2 days ago3 days ago3 days agoDZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 czerwca 2017 r. Poz. 1189 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela 1.. 2021 r. poz. 1762 z późn.. Karol Kozłowski.. Samorząd terytorialny.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.. Obecnie, powołując się na przepisy Karty Nauczyciela, należy wskazywać akt ten jako "Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst.. Na podstawie art. 16 ust.. W opublikowanym przez marszałka Sejmu ujednoliconym tekście Karty Nauczyciela (TUTAJ) znalazły się ostatnie modyfikacje tej ustawy.W Dzienniku Ustaw ukazał się tekst jednolity Karty nauczyciela.. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r ..

Uwzględnia ostatnie zmiany wprowadzone w tej ustawie.

Nie pamiętasz hasła?. Uwzględnia nowelizacje dotyczące m.in. urlopu dyrektora szkoły czy skracającą ścieżkę awansu zawodowego.. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 7 i art. 11 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 4), które stanowią: "Art. 7.Sep 29, 2021Akty ujednolicone Dziennik Ustaw Monitor Polski Dzienniki Urzędowe Dzienniki Unii Europejskiej OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela Tekst pierwotny 1.- Karta Nauczyciela Obserwuj akt Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami, otwierając niniejszą ustawą drogę do dalszych uregulowań prawnych systemu edukacji narodowej, stanowi się, co następuje:Sep 30, 2021Sep 30, 2021Karta Nauczyciela - tekst jednolity Marszałek Sejmu opublikował ujednolicony tekst Karty Nauczyciela zawierający najnowsze zmiany w prawie - w tym m.in. dodatek za wychowawstwo oraz nową ocenę pracy nauczycieli..

Metryki, teksty ujednolicone, teksty pierwotne i fotokopie aktów prawnych.

1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnychKarta Nauczyciela Podstawa prawna (1) Podstawa prawna z art. (1) Tekst jednolity dla aktu (1)Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 2021 r. Poz. 1762 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJDziennik ustaw - najnowsze oraz archiwizowane dzienniki ustaw.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania.DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 maja 2018 r. Poz. 967 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela 1.. Na podstawie art. 16 ust.. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 .Witamy!. Zmiany w prawie.. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.. Powołując się na przepisy Karty Nauczyciela, należy obecnie wskazywać akt ten jako "Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt