Arkusz samooceny zachowania ucznia

Pobierz

Oceniamy każdy z 7 wymienionych w karcie obszarów.. Przeznaczony jest do badania motywacji do nauki oraz lęku szkolnego w diagnozowaniu czynników .prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej; kieruje się dobrem dziecka i troską o jego zdrowie, respektuje prawa dziecka - prawa ucznia,Arkusz samooceny nauczyciela awans zawodowy nauczyciela mianowanego.. Oto pytania arkusza samooceny:ARKUSZA SAMOOCENY ZACHOWANIA UCZNIA 1.. KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DE E AK AK AK AK NIE E A Używam na co dzień zwrotów grzecznościowych Dbam o kulturę języka, w moim słowniku nie ma słów wulgarnych Dbam o estetyczny wygląd zewnętrzny (zgodny ze statutem) Przestrzegam zasad higieny .Oceniamy swoje zachowanie - samoocena ucznia.. Przyporządkowujemy ocenom liczby w sposób następujący: wz - 6 bdb - 5 db - 4 pop - 3 ndp - 2 ng - 1 3.. Udział i sukcesy uczniów w konkursach .. -obserwacja prowadzonych zajęć przez Dyrekcję szkoły.Markowska B., Szafraniec H. Podręcznik do Arkusza Zachowania się Ucznia B. Markowskiej ( w : ) Choynowski M.. 1 Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych -zajęcia prowadzone zgodnie z rozkładem materiału i podstawą programową (plany wynikowe, plany pracy, zapisy w dzienniku elektronicznym)..

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 2.

W tym semestrze proszę Was o dokonanie samooceny i wysłanie jej na adres email .. 1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia (uczęszczanie na zajęcia, przygotowanie do zajęć, usprawiedliwianie nieobecności, zmiana obuwia).. Proszę o udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania, które pomogą mi ocenić Was w zakresie pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych,Aby ułatwić dzieciom dokonanie samooceny proponuję uczniom wypełnienie karty samooceny składającej się z 16 pytań.. - kontroluje swoje zachowanie.-potrafi ocenić swoje zachowanie.. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 6.. Cel lekcji.. Może przydać się też nauczycielowi.. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 3.. Posiadanie jej lub choćby jej kształcenie przynosi wiele korzyści.. Planuje i właściwie organizuje proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy Opis poziomu .. kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i .ARKUSZ SAMOOCENY NAUCZYCIELA w roku szkolnym 20 .. wydrukować i własnoręcznie podpisać.. Uczeń ma prawo do wypowiedzenia się i wpływu na ocenę zachowania swoich kolegów.. określenie stopnia respektowania zasad współżycia społecznego, norm etycznych przez uczniów; ustalenie realizacji obowiazków ucznia określonych w Statucie Szkoły; nabycie umiejętności samooceny własnego zachowania (z pomocą ankiety ewaluacyjnej).ARKUSZ ZACHOWANIA SIĘUCZNIA W SZKOLE WG BARBARY MARKOWSKIEJ Arkusz przeznaczony jest do badania przystosowania do roli ucznia, dzieci w wieku od 6/7 do 14 lat..

Imię i nazwisko ucznia Proponowana ocena l.p.

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 7.. Rodzice współpracują z nauczycielami, zapewniają dziecku odpowiednie warunki do nauki domowej.. Z naszych doświadczeń wynika, że jest to dobra forma dialogu z rodzicami, szczególnie jeśli chodzi o wywiadówkę na półrocze.KARTA SAMOOCENY UCZNIA .. 2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej (uczestnictwo w miarę możliwości w życiu klasy i szkoły, tolerancja, poszanowanie rzeczy innych i mienia szkoły).ARKUSZ OCENY ZACHOWANIA SIĘ UCZNIA Oceń częstość występowania tych zachowań w oparciu o skalę od 1 do 6 , gdzie 6 oznacza "zawsze" a 1 - "nigdy" (wywiązywanie się z obowiązków ucznia : punktualnie przychodzi na zajęcia, 1 2 3 4 5 6Wychowawca sumuje punkty, oblicza średnią arytmetyczną i ustala ocenę z samooceny ucznia wg następującej skali: od 1 pkt - nieodpowiednie, naganne, 3 pkt - poprawne,, od 5 pkt - dobre, od 7 pkt - bardzo dobre, od 9 pkt pkt, wzorowe Ocena koleżeńska l.p.. Wielowymiarowy kwestionariusz samooceny MSEI, Wyd.. Uczeń: - jest samokrytyczny.. Imię i nazwisko ucznia (klasa) Nazwa konkursu (zawodów) Szczebel organizacyjny (szkolny, gminny, rejonowy, powiatowy, itp.) Wynik ucznia w konkursie (udział/miejsce lub wyróżnienie) Wkład pracy nauczyciela/wkład pracy innych nauczycieli 7.Arkusz samooceny pracy pedagoga szkolnego; Plan pracy pedagoga szkolnego; Karta pracy z uczniem mającym zaburzone funkcje wzrokowe; Pomoc materialna; Arkusz obserwacji zachowania ucznia; Propagowanie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży - narzędzia; Protokół ze spotkania organizacyjnego dotyczącego planowanej współpracy Nauczyciele uczący w danej klasie oceniają zachowanie uczniów według obowiązującej skali ocen na dodatkowym arkuszu według skali punktowej zawartej wSamoocena odgrywa istotną rolę w regulacji zachowania się jednostki, ..

...Temat: Samoocena zachowania w okresie zdalnego nauczania.

- wierzy we własne siły.. Dbałość o honor i tradycje Liceum 4.. 4.Umiejętność samooceny jest potrzebna zarówno uczniowi, jak i osobie dorosłej.. Narz ędzie autorstwa Barbary Markowskiej pozwala oceni ć przystawanie społeczne dziecka do warunków szkoły, słu ży wi ęc te ż do "wyławiania" dzieci z trudno ściamiSamoświadomość i samoocena.. Dbałość o piękno mowy ojczystej 5.. Z P C N Czy byłem (-am) przygotowany (-a) do lekcji?. Z P C N Czy regularnie odrabiałem (-am) prace domowe?. Oto niektóre z nich: Zachęca do wzięcia większej odpowiedzialności za swoje działania.. wpajając młodym ludziom zasady dobrego i bezpiecznego zachowania oraz odpowiedniej uczniowskiej postawy - poznałam środowisko rodzinne i sytuację życiową uczniów - kontaktowałam się z rodzicami osobiście, zapraszając na rozmowy, telefonicznie, przez Librusa .ARKUSZ SAMOOCENY PRACY NAUCZYCIELA .. zaangażowani byli wszyscy uczniowie, dba o zachowanie dyscypliny.. - dostrzega wady i zalety w swoim zachowaniu.. uczeń potrafi rozpoznać i nazwać uczucia własne i innych, zna swoje mocne strony, potrafi nawiązywać .ARKUSZ SAMOOCENY PRACY NAUCZYCIELA- WSKAZÓWKI Analizowany obszar Przykładowe działania podejmowane przez nauczyciela Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych planuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, realizuje program nauczania ujęty wWystrzegam się przemocy i zachowań ryzykownych (dbam o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych)..

- samodzielnie dokonuje oceny swojego zachowania.

Jest przeważnie rzetelna i uczciwa.Samoocena nauczyciela.. Samoocena z zachowania musi również uwzględniać wszelkie osiągnięcia szkolne oraz aktywność skierowaną na rozwój.1.. Testy psychologiczne w poradnictwie wychowawczo - zawodowym Warszawa ( 1977 ) .. Kwestionariusz ma charakter samooceny dziecka.. Karta ta pozwala uczniowi pełniej się wypowiedzieć i daje gwarancję, że nauczyciel nie pominie żadnego z osiągnięć uczniów, stwarza również uczniom możliwość krytycznego spojrzenia na samych siebie.. Obliczamy sumę ocen cząstkowych z 7 obszarów podlegających ocenianiu i dzielimy ją przez 7.. Mówię prawdę w trudnych sytuacjach, właściwie reaguję na brutalne i niebezpieczne zachowanie kolegów.. Imię i nazwisko ucznia 1 19 2 20Podczas pisania samooceny z zachowania uczeń musi wziąć pod uwagę także akceptację społeczną - czy uczeń czuje się popularny wśród rówieśników, czy jest lubiany, a także to, jak zachowuje się w stosunku do nich.. Przestrzegając kryteriów oceniania zachowania uczniów.poprawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania.. Z P C N Czy przeszkadzałem (-am) nauczycielom w prowadzeniu lekcji?ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA .. międzylekcyjnych, nieadekwatnie reaguje na zachowania rówieśników.. Rozpoznaję również niewłaściwe zachowania moich uczniów i podejmuję adekwatne działania, aby każdy zrozumiał swoje błędne postępowanie.. - z pomocą nauczyciela wyciąga wnioski z zachowań swoich i innych.SAMOOCENA ZACHOWANIA UCZNIA (Skróty: Z - ZAWSZE, P - PRAWIE ZAWSZE, C - CZASAMI, N - NIGDY Imię i nazwisko ucznia: Czy aktywnie pracowałem (-am) na lekcjach?. Jest też propozycją dla nauczycieli - wychowawców jak przekazać rodzicom informację o uczniach na zebraniu z rodzicami.. Pomaga krytycznie myśleć.. Godnie i kulturalnie zachowuję się w szkole i poza nią (jestem grzeczny i uprzejmy, używam zwrotówArkusz samooceny pracy nauczyciela ARKUSZ OCENY WŁASNEJ NAUCZYCIELA Magdalena Smus Imię i nazwisko nauczyciela Nauczyciel języka angielskiego Stanowisko Nauczyciel stażysta Lp..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt