Opis formy rzeźby młodoglacjalnej

Pobierz

zajmuje 30% obszaru polski- niziny nadmorskie, pas pojezierzy oraz wysoczyny jeziorne.. Podczas poruszania się lądolodu, podobnie jak w przypadku lodowca górskiego, niszczone jest podłoże skalne na skutek detersji, detrakcji oraz egzaracji.Główne elementy rzeźby: grzbiet/wierzchowina - stok - dolina i ich morfologia (na podstawie map topograficznych 1:25 000) Rzeźba dolin rzecznych (na podstawie map topograficznych 1:10 000 z wybranych dolin rzecznych Polski SE) Rzeźba lessowa (na podstawie map topograficznych 1:10 000 z terenu Płaskowyżu Nałęczowskiego)Przebieg zlodowaceń w Polsce.. Współcześnie występują one głównie na obszarach objętych ostatnim zlodowaceniem plejstoceńskim.. Charakteryzuje się przewagą wysoczyzn zbudowanych z moreny , oddzielonych od siebie rynnami polodowcowymi , wyżłobionymi przez wody lodowcowe, wypełnionymi często jeziorami .Formy rzeźby młodoglacjalnej występujące w Polsce Formy akumulacyjne Wzgórza moreny czołowej - są to wypukłe, akumulacyjne formy powstałe przed czołem lądolodu w trakcie jego postoju.. Rzeźba staroglacjalna utworzyła się podczas starszych zlodowaceń.Z kolei formy wklęsłe rzeźby młodoglacjalnej to: pradoliny (to szeroki doliny, mające zazwyczaj równoleżnikowe ułożenie, powstają na skutek długiego postoju lodowca, spod którego wypływały wody roztopowe i ukształtowały pradolinę) zagłębienia morenowe (to zagłębienia terenu, gdzie materiał morenowy był cieńszy a warstwa lodu gruba)Rzeźba ta charakteryzuje się obecnością wysoczyzn morenowych o powierzchni pagórkowatej lub falistej, rzadziej płaskiej..

Następnie zapisz litery, którymi formy te zostały oznaczone na ilustracji.

Rzeźba młodoglacjalna - typ rzeźby terenu powstały i ukształtowany w okresie ostatniego zlodowacenia plejstoceńskiego (na obszarze Polski i Niemiec- zlodowacenie Vistulian).. b) Niewielkie wzgórza o obłym kształcie zbudowane z piasków,zwirow i nieki Na podstawie opisów rozpoznaj formy rzeźby młodoglacjalnej i podaj ich nazwy.Skreśl formy terenu które nie są elementami rzeźby młodoglacjalnej.. Zbudowane są z gliny zwałowej, z bloków i głazów.. Cechą charakterystyczną jest występowanie jezior rynnowych i morenowych, wałów moreny czołowej, wysoczyzn, ozów i kemów.. (0 .Zaznacz opis, który wyjaśnia warunki powstawania tych skał.. Polub to zadanie.. a) Długie i wąskie zagłębienia wyzlobione w podłożu przez wody subglacjalne,czesto wypełnione wodą.. charakterystyczne formy rzeźby młodoglacjalnej-moreny czołowe-moreny denne-pradoliny-sandry-ozy-kemy-drumliny-rynnyW zależności od stopnia przekształcenia rzeźby polodowcowej na terenie Polski można wyróżnić obszary: młodoglacjalny - związany z najmłodszym zlodowaceniem (północnopolskim), na którym bardzo dobrze zachowały się osady i formy polodowcowe, np. pojezierza i niziny nadmorskie;Obszar młodoglacjalną zajmuje około 30 % powierzchni terytorium naszego kraju..

Nazwa formy: ........................................Pojezierze Kaszubskie jako przykład rzeźby młodoglacjalnej.

Lądolody i lodowce tworzą się w następujących warunkach: długotrwale utrzymujące się niskie (ujemne) temperatury powietrza; opady śniegu większe niż jego ubytek wskutek topnienia; rzeźba terenu umożliwiająca gromadzenie się śniegu (tereny płaskie, zagłębienia).. Rzeźba ta charakteryzuje się urozmaiconym krajobrazem z terenami równinnymi i pagórkowatymi wzgórzami.. Takie warunki występowały w .Współczesna ewolucja rzeźby młodoglacjalnej Niżu Polskiego ( Andrzej Kostrzewski, Zbigniew Zwoliński, Leon Andrzejewski, Wacław Florek, Małgorzata Mazurek, Władysław Niewiarowski .4.Na podstawie opisów rozpoznaj formy rzeźby młodoglacjalnej i podaj ich nazwy.. Zlodowacenie czwartorzędowe objęło również obszar Polski.. Rzeźba ta charakteryzuje się obecnością wysoczyzn morenowych o powierzchni pagórkowatej lub falistej, rzadziej płaskiej; nad wysoczyznami wznoszą się pagóry, wzgórza , wały form marginalnych lądolodu.Start studying Formy rzeźby młodoglacjalnej w Polsce.. Na obszarze przedstawionym na mapie występują formy rzeźby i osady pochodzenia polodowcowego, w tym: rynna jeziorna, wzgórza morenowe, sandry, głazy narzutowe..

... Na tym obszarze mówimy o występowaniu rzeźby młodoglacjalnej, przede wszystkim w pasie pojezierzy, a także w pasie pobrzeży.

Swym zasięgiem obejmowały zaczną część półkuli północnej.. a) Długie i wąskie zagłębienia wyzlobione w podłożu przez wody subglacjalne,czesto wypełnione wodą.. Ostatni lodowiec z terenów Polski ustąpił kilkanaście tysięcy lat temu.Definicje z geografii rzeźba młodoglacjalna - ukształtowana podczas ostatniego zlodowacenia, formy polodowcowe są bardo wyraźne i dobrze zachowane, w Polsce jest to obszar pojezierzy rzeźba staroglacjalna - obejmuje tereny ukształtowane podczas zlodowacenia.. poleca 83 % Geografia Epoka lodowcowa w polsce i jej pozostałościformy rzeźby młodoglacjalnej (np. najmłodsze w Polsce moreny czołowe w okolicy Smołdzina (Rowokół); wysoczyzny morenowe: np.: Kępa Oksywska, Wzniesienia Elbląskie, Kępa Swarzewska); pradolina Redy-Łeby (Kaszubska) formy rzeźby akumulacji rzecznej (np.: delty Wisły i Odry) formy rzeźby erozji morskiej (abrazji) (klifyW rzeźbie młodoglacjalnej dominują wyraźne formy glacjalne i fluwioglacjalne pochodzące z ostatniego zlodowacenia.. Dzisiaj występujące procesy o charakterze morfogenetycznym nie są w stanie w dużym stopniu zmieniać rzeźby, która ukształtowana została lądolodem na przełomie plejstocenu oraz holocenu.Formy glacjalne - są to wszystkie formy ukształtowania terenu ( rzeźba glacifluwialna i rzeźba glacjalna) powstałe w wyniku zarówno niszczącej ( egzaracyjnej ), jak i budującej ( akumulacyjnej) działalności lodowca bądź lądolodu oraz wód glacjalnych..

... Wymień na podstawie mapy dwie cechy świadczące o młodoglacjalnej rzeźbie obszaru przedstawionego na mapie.Wymień formy rzeźby młodoglacjalnej.

Do przykładów moren czołowych w Polsce należą między innymi Wieżyca, Dylewska Góra,Rzeźba młodoglacjalna - typ rzeźby terenu powstały i ukształtowany w okresie ostatniego zlodowacenia plejstoceńskiego (na obszarze Polski - zlodowacenie wisły - Vistulian).. sandry jeziora karowe less ozy jeziora morenowe głazy narzutowe wzniesienia morenowe wąwozy gołoborza stożki piagrowe To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćFormy rzeźby młodoglacjalnej związane są z działalnością lądolodów.. Grubość osadów maleje w kierunku południowym, a w pasie wyżyn jest już miejscami .Ukształtowanie powierzchni polski cechuje tzw pasowy układ rzeźby, czyli poszczególne formy terenu układają się pasami jest to uwarunkowane budową.1.Omów najważniejsze cechy rzeźby terenu Polski.2.. Rzeźba ta charakteryzuje się obecnością wysoczyzn morenowych o powierzchni pagórkowatej lub falistej, rzadziej płaskiej; nad wysoczyznami wznoszą się pagóry, wzgórza , wały form marginalnych lądolodu.Młodoglacjalna rzeźba, młodoglacjalny obszar, młodoglacjalny krajobraz, rzeźba (obszar, krajobraz) cechująca się dominacją form terenu pochodzących z ostatniego zlodowacenia.. Agnieszka.. Do form akumulacyjnych należą m.in.: drumliny, moreny czołowe, równiny moreny dennej, ozy, kemy,Na podstawie opisów rozpoznaj formy rzeźby młodoglacjalnej i podaj ich nazwy.. Formy rzeźby młodoglacjalnej można łatwiej zaobserwować niż formy rzeźby staroglacjalnej, b) Niewielkie wzgórza o obłym kształcie zbudowane z piasków,zwirow i niekiedy gliny.Obecna rzeźba na Pojezierzu Kaszubskim jest przykładem rzeźby młodoglacjalnej.. W niedawnej przeszłości geologicznej, w czwartorzędzie, miały miejsca zlodowacenia kuli ziemskiej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt