Etiologia upośledzenia umysłowego pdf

Pobierz

5 maj każdego roku jest Dniem .pdf, epub, ibuk-50 %-50 % Teoria pracy.. About us; DMCA / Copyright Policy; Privacy Policy; Terms of ServiceEtiologia i sposoby diagnozowania upośledzenia umysłowego w stopniu głębokim W dokumencie Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji - analiza porównawcza zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (Stron 26-34)Podstawą klasyfikacji upośledzenia umysłowego jest poziom rozwoju umysłowego wyrażony za pomocą ilorazu inteligencji, a poszczególne stopnie upośledzenia określona są przez porównanie uzyskanej liczby punktów do przyjętej średniej.. Kliniczno- medyczne- upośledzenie traktuje się, jako objaw choroby, zwraca się uwagę na etiologię i patogenezę.. Zapadalność nie zależy od płci.. • Na przykładzie osób z upośledzeniem w stopniu lekkim.. Może też wynikać np. z różnych pod względem etiologii chorób, w których dochodzi do uszkodzenia OUN we wczesnej fazie życia.Upośledzenie umysłowe jest terminem nadrzędnym w stosunku do niedorozwoju umysłowego (oligofrenii) i otępienia (demencji).. Jest to wynikiem znaczących osiągnięć głównie w dziedzinie nauk medycznych i psychologicznych.. Oligofrenia nie jest jednostką chorobową, lecz stanem zejściowym różnych procesów chorobowych, o rozmaitej etiologii i patogenezie.. Upośledzenie umysłowe jest złożonym stanem, a nie chorobą..

oligos- mały, phren- umysł).Etiologia upośledzenia umysłowego jest często złożona.

Opracowała: Monika Haligowska.. Coraz więcej badaczy koncentruje się na wnikli- wej ocenie roli czynników genetycznych w przypadku tych zaburzeń.Sep 6, 2021Deficyty w rozwoju poznawczym, emocjonalno - społecznym oraz motorycznym u osób z różnym stopniem upośledzenia Upośledzenie lekkie Upośledzenie umiarkowane Upośledzenie znaczne Upośledzenie głębokie Procesy orientacyjne: spostrzeganie Sprawność spostrzegania zbliżona do obserwowanej u osób w normie; postrzeganie małoOligofazja oznacza mowę osób upośledzonych umysłowo.. : - norma - niższy niż przeciętny - lekki - umiarkowany - znaczny głęboki Stopnie upośledzenia umysłowego na podstawie ilorazu inteligencji: - dziecko w normie intelektualnej: 100-85 - poziom niższy niż przeciętny: 84-70W wydanym przez Amerykan´skie Towarzystwo d/s Upos´ledzenia Umysłowego (AAMR) w 1992 r. podre˛czniku Upos´ledzenie umysłowe - definicja, klasyfikacja i systemy wsparcia została podana najnowsza definicja upos´ledzenia umysłowego.. Pogranicze upośledzenia umysłowego 68-83 Upośledzenie umysłowe lekkie 52-67 Upośledzenie umysłowe umiarkowane 36-51 Upośledzenie umysłowe znaczne 20-35 Upośledzenie umysłowe głębokie 0-19Na przełomie XX/XXI wieku nastąpił duŜy postęp w naukach zajmujących się zagadnieniem upośledzenia umysłowego..

Klasyfikacja upośledzenia umysłowego (Wyczesany, 1999, s. 26) Stopień upośledzenia Iloraz inteligencji (I.I.)

Jest ono stanem obniżonej sprawności intelektualnej, który powstaje w okresie rozwojowym i związany jest z zaburzeniami procesu dojrzewania, uczenia się i przystosowania.. ETIOLOGIA UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO Opracowała: Monika Haligowska Jest wynikiem działania różnych czynników Upośledzenie umysłowe jest złożonym stanem, a nie chorobą.. To zaburzenie mowy występujące u dzieci (dorosłych) upośledzonych umysłowo.. Definicja ta została przyje˛ta równiez˙ przez S´wiatow ˛a Organizacje˛ Zdrowia (ICD-10,NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA - ETIOLOGIA Człowiek nie rodzi się z upośledzeniem umysłowym.. Może też wynikać np. z różnych pod względem etiologii chorób, w których dochodzi - PowerPoint PPT PresentationEtiologia upośledzenia umysłowego Według międzynarodowej klasyfikacji chorób przyczynami upośledzenia umysłowego są: • Stan po zatruciach i zakażeniach, • Na skutek urazu lub działania różnych czynników natury fizycznej, • Zaburzenia przemiany materii (wzrost i odżywianie), • Nieznane przyczyny związane z czynnikami i schorzeniami w życiu płodowym,Tabela 1. etiologicznych..

Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób wyróżnia się: stopień lekki upośledzenia umysłowegoSękowska (2001, s. 114) wskazuje na trzy podejścia do definiowania upośledzenia umysłowego: 1.

W zasadzie dla oligofrenii charakterystyczny jest przebieg niepostępujący w odróżnieniu od de-mencji (otępienia), które jest w zasadzie .Nov 11, 2020Wśród czynników genetycznych powodujących upośledze- nie umysłowe wyróżnia się zmiany związane z: liczbą lub strukturą chromosomów, mutacjami pojedynczego genu, poligenowym i epigenetycznym dziedziczeniem cechy.. W szkołach masowych: - chłopcy -51,7%, - dziewczynki-48,3%, na poziomie urodzeń jest lekka przewaga chłopców, ale potem to się wyrównuje.. Osoba z głębokim upośledzeniem umysłowym - symptomatologia i etiologia : 11 .. Etiologia i sposoby diagnozowania upośledzenia umysłowego w stopniu głębokim : 19 : Rozdział II: Rewalidacja i edukacja uczniów głęboko upośledzonych umysłowo : 25 Byłoby niedorzecznością mówić o upośledzonym umyśle noworodka , ale rodzi się on z niejednakowymi szansami na korzystny rozwój -mówi Małgorzata Kościelska w swojej pracy pt."Oblicza upośledzenia".ETIOLOGIA UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO Opracowała: Monika Haligowska ..

Rozwój naukowy w tych dziedzinach pociąga za sobą równieŜ zmianę podejścia do osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo.Stopnie nasilenia niedorozwoju umysłowego wg WHO od 01.01.1968r.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt